Bizi Tanıyın

Bizi Tanıyın

Bizi Tanıyın

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. (Sakarya Teknokent) Bakanlar Kurulu’nun 27.08.2008 tarih ve 26980 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararı uyarınca 2009 yılında kurulmuş ve 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş’nin kurucu Ortaklarını; Sakarya Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası ve Sakarya Üniversitesi Vakfı oluşturmaktadır.

Sakarya ilindeki ilk Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Sakarya Teknokent, Sakarya Üniversitesi sınırları içinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ayrılan yaklaşık 50.000 m2 alan içerisinde beş ayrı binada hizmet vermektedir.

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Ar-Ge faaliyetlerinin, bölgede geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve Teknokentte ihtiyaç duyulan işletme hizmetlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Sakarya Teknokent bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Sakarya Teknokentin ana hizmeti Ar-Ge faaliyeti yürütmek isteyen kuruluşlara kiralama yöntemiyle nitelikli ofis sağlamak veya yap-işlet-devret modeline göre kendi binasını yapmak isteyen kuruluşlara arsa tahsisi yapmaktır. Sakarya Teknokent, bünyesindeki Ar-Ge kuruluşlarına güvenlik, ısıtma, elektrik ve gaz dağıtım vb. işletme hizmetlerinin yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık, eğitim gibi destek hizmetleri de sunmak, üniversitenin kaynaklarından yararlanılması konusunda arayüz görevi yapmaktadır.

Misyonumuz

 • Ülkemizin 21. yüzyılın yenilikçi boyutlarında insani, sınaî ve iktisadi kalkınmasına yönelik yüksek bilgi, kültür ve teknoloji üreterek faydaya dönüştürmek ve hayat kalitemizi sürekli geliştirecek hedeflerle geleceğe doğru yükselmesini sağlamak,
 • Sakarya Teknokent olarak Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en uygun koşullarda, dünya standartlarında, etkin ve profesyonel teknokent hizmetlerini sunmak,
 • Benzer konularda çalışan şirketleri bir araya getirerek birbirleriyle ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlamak, rekabet öncesi işbirliklerini özendirmek,
 • Teknoloji tabanlı ürün üretme potansiyeline sahip olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek,
 • Ar-Ge’nin ticarileşmesi için uygun ortam ve kanalları oluşturarak firmaların ticarileşme potansiyellerini güçlendirmek,
 • Milli ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla firmaların Ar-Ge odaklı ürünlerini uluslararası arenada yaygınlaştırmak.

Vizyonumuz

 • Girişimcilik ve inovasyon ekosistemine odaklı bir merkez olarak, fikirleri çığır açan projelere dönüştürerek, ticarileştirmekte ve uluslararası alanda marka değeri oluşturmak konusunda lider bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz.

Yönetim Sistemleri Politikamız

Sakarya Teknokent A.Ş. olarak;

Performans Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme: Bölge içerisinde performans değerlendirme için doğru sistemlerle belirlenen verileri izleyerek sürekli iyileştirmenin girdi ve çıktılarını sistemli bir şekilde kontrol ederek, ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,

Ekosistem Sinerjisi: Tüm çalışanlarımızın, iç ve dış paydaşlarımızın, ortaklarımızın ve müştereklerimizin ortak hedeflere birlikte ilerlemesi için uygun modelleri bir araya getirerek ekosistem içerisinde sinerji ve etkileşimi arttırmayı teşvik etmeyi,

İnovasyon ve Teknolojik İşbirlikleri: Tüm ilgili taraflarımızın beklentileri doğrultusunda yeni fikirlere açık bir yönetim anlayışı ile problemlere gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üretirken aynı zamanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak teknolojik işbirliklerini desteklemeyi,

Çalışan ve Toplumsal Farkındalık: Tüm çalışanlarımızın ve ilgili taraflarımızın sistem geliştirmesi ve iyileştirmesi için katılım sağlayacağı bir farkındalık oluşturma politikası benimsemeyi,

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı taahhüt ederek, sunulan hizmetleri sürekli iyileştirmek için çaba sarf etmeyi,

Kurumsal Kültür: Teknokent Yönetici Şirketi olarak oluşturduğumuz kurumsal kalite kültürünün ilerleyen dönemlerde de sürdürülebilir olmasını sağlamak için kurumsallaşma ve çalışan kültürü oluşturmayı,

Bu politikalar çerçevesinde, Sakarya Teknokent A.Ş. olarak kalite yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulayarak, sürekli iyileştirmek ve en yüksek standartlarda hizmet sunmak için kararlılıkla çalışmayı taahhüt ederiz.

Temel Değerlerimiz

 • Etik Değerlere Bağlılık: Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken her zaman etik değerlere bağlı hareket eder, işlerimizi dürüstlük ve şeffaflık ilkesiyle yürütürüz.
 • Yenilikçi Bakış Açısı: Tüm iş ve işlemlerimizde yenilikçi bir bakış açısıyla hareket eder, teknolojik gelişmeleri takip eder ve sürekli olarak kendimizi ve iş süreçlerimizi yenileriz.
 • İş Birliğine Açıklık: Her alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerde tüm paydaşlarla iş birliğine açık olarak, ortak akıl ve sinerjiyi ön planda tutarız.
 • İnovasyon ve Yaratıcılık: Sürekli olarak yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretir, teknoloji ve Ar-Ge alanında öncü olma hedefiyle çalışırız.
 • Girişimcilik Kültürü: Girişimcilik kültürünü oluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirir, yenilikçi projeleri destekler ve girişimcilik ekosistemini güçlendiririz.
 • Gelişime Açıklık: Sürekli gelişime açık bir yaklaşım benimseyerek, personelimizin ve paydaşlarımızın yeteneklerini ve bilgi düzeyini sürekli olarak artırmayı hedefleriz.
 • Toplumsal Katkı ve Bilinçlendirme: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini toplum nezdinde daha geniş bir perspektifle anlatarak, bilinçlendirme çalışmalarına önem veririz.
 • Sürdürülebilirlik ve Çevre Duyarlılığı: Çevresel etkileri minimize ederek sürdürülebilirlik ilkesine uygun bir şekilde faaliyet gösteririz.
 • Eğitim ve Gelişim: Personelin sürekli eğitimi ve gelişimi için fırsatlar sunarak, bilgi ve becerilerin artırılmasına katkı sağlarız.
 • Adil ve Şeffaf Yönetim: Kurumsal yönetim süreçlerinde adil ve şeffaf bir yaklaşım benimseyerek, tüm paydaşlarla açık iletişim sağlarız.