Sıkça Sorulan Sorular

Başta Sakarya Teknokent Yönetim Kurulunun belirlediği öncelikli sektörler olmak üzere tüm alanlarda faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir. İleri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye dayanan faaliyetler esas olmak üzere çevre, enerji, milli savunma, kimya, malzeme, makine, yapı, gıda ve bio genetik ve bilişim teknolojilerinde Ar-Ge ve yazılım geliştirme ağırlıklı çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar kabul edilir.

Sakarya Teknokent’e Ar-Ge projeleri ile başvuru yapmak isteyen firmalar sitede bulunan başvuru formunu doldurmalıdır. Sakarya Teknokentte yer almak isteyen firma ve girişimcilerle öncelikle bir ön görüşme yapılarak firma veya girişimcilerin Sakarya Teknokent’ e gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alınır. Bu görüşmelerde başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir. Uygun bulunması halinde ön başvuru onayı ile girişimciye projesini detaylı girebileceği “şifre oluşturma ekran linki” gönderilir. “Sisteme Giriş ile ve formların ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte Sakarya Teknokent’e başvuru yapılır.

Başvurularında şirket veya girişimcilerden 2024 yılı için 10.000 TL + KDV başvuru ücreti alınmaktadır. Bu başvuru ücreti projelerin incelenmesi ve değerlendirilmesinde görev alan hakem ve uzmanlara verilmektedir. Mevcut Teknokent firmalarının ek proje başvurularında ise 6000 TL + KDV ücret alınmaktadır.

Başvurular, şirketlerin veya girişimcilerin Sakarya Teknokent alanında gerçekleştirmeyi düşündüğü projelere ait ön fizibilite çalışmaları yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı, kuluçkaya uygun girişimcileri de konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirme süresinde tercihen başvuru sahibi şirket veya girişimci ile yüz yüze görüşme yapar ve gerekli görülürse mevcut ofislerini veya tesislerini ziyaret eder. Proje Değerlendirme Komisyonunun olumlu veya olumsuz görüşleri Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Sakarya Teknokent Yönetim Kurulunun onayladığı firmalar Sakarya Teknokent’e kabul edilir.

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Hakem heyetinin atanmasında SAÜ öğretim üyelerine öncelik verilir. Bununla birlikte gerekli görüldüğü takdirde sanayiden proje konusunda uzman kişiler de hakem olarak görev yapabilmektedir. Her bir proje için en az 3 hakem ataması yapılmaktadır. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez.

Başvuruların değerlendirilmesi en fazla altmış günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak ilgili Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir.

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmamalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak firmanın bir önceki başvurusunun sonucu değerlendirmelerde dikkate alınır.

Başvuru öncesinde ofis alanları için tahsis yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

Firmalara yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Başvuru sırası ile birlikte firmanın Sakarya Teknokent ’te gerçekleştireceği projeler ve bu projelerin gerçekleşmesinde kullanılacak ekipman ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.

Sakarya Teknokent ’e kabul edilen firmalara, tüm iletişim, elektrik, ihtiyaç halinde doğalgaz altyapıları tamamlanmış faaliyete hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinleri alarak kendi ofis alanının iç düzenlemesini kendi ihtiyacına göre yaptırabilir.

Sakarya Teknokent‘te ofis alanı kira ücretleri ofis alanı büyüklüklerine bağlı olarak bulunduğu bina, kat vs. göre değişiklik göstermektedir. Bölgede ofis kiralayan firma ve girişimcilerin ayrıca işletme giderleri katılım bedeli ödemesi gerekmektedir. İşletme giderlerine ofis alanı iklimlendirmesi, çevre düzenlemesi, ortak alan iklimlendirmesi, temizliği, bina güvenliği, otopark alanı, ortak alan elektrik ve su giderleri dahildir.

Başvuru sonuçlandıktan sonra, firmanın talepleri doğrultusunda bir ofis alanı tahsisinin hemen yapılamadığı durumlarda, firmanın talebi yine başvurudaki öncelik sırasına göre sıralamaya alınır, uygun bir ofis alanı seçeneği olması halinde ilgili firmaya yer tahsisi yapılır.

Kira sözleşmesi Ar-Ge veya tasarım projesi süresince yapılır.

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır:
A- Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31/12/2028 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır.(TGB yönetimi tarafından onaylı süre oranınca)
B- Bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31/12/2028 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır.
C- Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden muaf bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.
D- Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılımcıların SGK işveren payının %50’si her bir personel için 5 yıl süreyle muafiyet kapsamındadır.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının nihai denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler içinde geçerlidir.

Firmaların SAÜ ya da bir başka üniversite ile işbirliği yapma zorunlulukları yoktur. Ancak bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde “üniversite sanayi işbirliğini” güçlendirmek olduğuna da dikkat edilmelidir.

SAÜ, Türkiye’nin gelişmiş laboratuvar ve araştırma merkezi imkânlarına sahip üniversitelerinden biridir. SAKARYA TEKNOKENT şirketleri bu laboratuvarlardan ve mevcut araştırma merkezlerinden özel koşullarda yararlanabilme imkânlarına sahiptirler. Laboratuvar veya araştırma merkezinden yararlanmayı arzu eden firmaların SAÜTEK A.Ş aracılığı ile ilgili bölüm başkanlığı ya da araştırma merkezi müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki ARGE ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Sakarya ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin “şube” olması zorunluluğu vardır.

Üniversite öğretim elemanları ile projelerde işbirliği yapmak isteyen firmalar, SAKARYA TEKNOKENT bünyesindeki ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisine (www.adaptto.net) başvurmalıdır. 30 günü aşmayan proje işbirliklerinde Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri üniversite yönetim kurulu kararı olmaksızın doğrudan görevlendirilebilmektedir. Daha uzun süreli işbirlikleri için üniversite onayının alınması zorunludur. Tüm akademisyen-proje eşleştirme süreçleri ADAPTTO üzerinden yürütülmektedir.

Türkiye’nin en iyi kampüslerinden biri olan Esentepe Kampüsü’nün tasarım ilkeleri ve yarattığı çevre uyumuna, Teknokent sınırları içerisinde de özen gösterilmekte ve doğa harikası Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası ile çalışanlara keyifli bir iş ortamı sunulmaktadır. SAKARYA TEKNOKENT’te ‘teknoloji üretmek’ kadar ‘yaşam kalitesi” de öncelik taşımakta, sosyal yaşamı geliştirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. SAKARYA TEKNOKENT çalışanları üniversitenin sunduğu pek çok sosyal imkandan yararlanabilirler. Çalışanlar aynı zamanda, üniversitenin alışveriş merkezlerinden, restoranlara, spor tesislerine, eğitim kurumlarına, konaklama ve konut alanlarına da kolayca ulaşabilmektedirler.

SAKARYA TEKNOKENTE ’e kabul edilen firmaların,4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 sayılı Yasa kapsamından yararlandırılan personelin bilgilerini (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) Sakarya Teknokent’e teslim edilmelidir.

4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan ve yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) on gün içerisinde bildirilmelidir. İşten çıkma/çıkarılma veya mevcut personel için görev tanımındaki değişiklikte dahil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine on gün içinde SAKARYA TEKNOKENT A.Ş.’ye bildirilmelidir. Firmaların Teknokent biriminde çalışacak 4691 sayılı TGB Yasası kapsamında çalışan Ar-Ge personeline ait bilgilerin (adı-soyadı, SSK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Aylık Muafiyet Raporunu düzenli olarak her ay yönetici şirkete onaylatır. Kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerini içeren Yıllık Faaliyet Raporunu her yılın Mayıs ayı sonuna kadar yönetici şirkete onaylatmak üzere teslim eder.
Paylaş :